<<< Literární doupě
Literární doupě

Platón

OBRANA SÓKRATOVA (Apologie)

kompletní kniha (e-book)

 

Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa. - Šípová Pavlína
 
 
cena původní: 140 Kč
cena: 118 Kč
Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa. - Šípová Pavlína
Predsokratovci a Platón -
 
 
cena původní: 510 Kč
cena: 479 Kč
Predsokratovci a Platón -
Filosofie jako lék - Cardal Roman
 
 
cena původní: 360 Kč
cena: 313 Kč
Filosofie jako lék - Cardal Roman

 

<   2   >

 

 

Obrana Sókrata

Jaký dojem učinili moji žalobci na vás, občané athénští, nevím; ale já jsem se po jejich řečech stěží vzpamatoval, tak přesvědčivě mluvili. A přece neřekli takřka ani slova pravdy. Nejvíce však jsem se podivil jedné z jejich četných nepravd, té, když říkali, že se musíte mít na pozoru, abyste se nedali ode mne oklamat, ježto prý jsem silný řečník. To, že se nezastyděli, že budou hned ode mne skutkem usvědčeni z nepravdy, až se ukáže, že nejsem ani dost málo silný řečník, to se mi věru zdálo od nich největší nestoudnosti, ač jestliže snad nenazývají silným řečníkem toho, kdo mluví pravdu; neboť jestliže myslí toto, souhlasil bych, že já jsem řečník, ovšem ne takový jako oni. Oni tedy, jak já tvrdím, neřekli nic, nebo skoro nic pravdivého, ale ode mne vy uslyšíte pouhou pravdu- a bůh ví, občané athénští, nikoli řeči vykrášlené výrazy i slovy a vyzdobené, jako byly řeči jejich, nýbrž uslyšíte nepřipravenou řeč, složenou z nahodilých slov - neboť věřím, že je spravedlivé, co mluvím - a nikdo z vás ať nečeká nic jiného; vždyť by přece ani neslušelo, občané, tomuto mému věku, abych před vás předstupoval a jako mladíček uměle vytvářel věty. Ale ovšem velice vás prosím a žádám, občané athénští, za toto: jestliže mě budete slyšet, jak se hájím týmž způsobem řeči, kterým jsem zvyklý mluviti i na náměstí u směnárnických stolů, kde mě mnozí z vás slyšeli, i jinde, nebuďte překvapeni ani pro to nehlučte! Má se to totiž takto. Já stojím před soudem nyní poprvé a je mi sedmdesát let; proto mi je docela cizí zdejší způsob mluvení. Tedy jako byste mi jistě odpustili, kdybych byl vskutku cizinec a mluvil tím jazykem a tím způsobem, v kterém jsem byl vychován, tak i nyní vás žádám o tu, jak se mi zdá, spravedlivou věc, abyste způsob mluveni nechali být - snad bude horší, snad lepší -, ale dívali se jen na to a k tomu obraceli svou mysl, zdali mluvím věci spravedlivé či ne; to je povinnost soudcova, řečníkova však mluvit pravdu.

Nejprve tedy je spravedlivo, občané athénští, abych se hájil proti prvním nepravdivým žalobám, které byly na mne vznášeny, a proti prvním žalobcům, potom proti pozdějším žalobám a pozdějším žalobcům. Proti mně totiž vystoupili u vás mnozí žalobci, kteří k vám dávno mluví již mnoho let, a to ani slova pravdy, a kterých se já bojím více než Anyta, a jeho druhů, ačkoli i ti jsou nebezpeční. Ale tamti jsou nebezpečnější, občané; ti vyhledávali mnohé z vás již od dětských let a namlouvali vám o mně a žalovali na mne zcela proti pravdě, že jest jakýsi Sókratés, mudrc, který hloubá o zjevech nebeských a který má prozkoumáno všechno pod zemí a který slabší důvody činí silnějšími. Tito, občané athénští, kteří rozšířili tuto pověst, jsou ti nebezpeční moji žalobci; neboť jejich posluchači soudí, že zkoumatelé těchto věcí ani nevěří v bohy. Dále jest těchto žalobců mnoho a žalují už dlouhý čas, mimo to také mluvili k vám v tom věku, v kterém byste byli nejspíše uvěřili, když totiž někteří z vás byli ještě chlapci a jinochy; žalovali docela volně, protože se nikdo nehájil. Co však je ze všeho nejtrapnější, že ani není možno znáti a pověděti jejich jména, leda je-li některý náhodou skladatelem komedií. Všichni pak, kteří závistí a pomluvou vás zpracovávali - a jiní, kteří sami jsouce přemluveni přemlouvali druhé -, s těmi všemi je největší potíž; neboť ani přivésti sem není možno nikoho z nich, ani usvědčiti z nepravdy, nýbrž je nutno pří hájení bojovat docela jako se stíny a usvědčovat, an nikdo neodpovídá. Uznejte tedy i vy, v souhlase s mým tvrzením, že stojí proti mně dvojí žalobci, jedni, kteří právě nyní podali žalobu, a druzí, ti dávní, o kterých mluvím, a usuďte, že se musím nejprve hájit proti těm dřívějším; vždyť jste také vy slyšeli jejich žaloby dříve a mnohem častěji nežli těchto pozdějších.

Tedy ano, musím se hájit, občané athénští, a pokusit se vyjmouti z vás to špatné mínění, kterého jste o mně za tak dlouhý čas nabyli, a to v tak krátkém čase. Přál bych si věru, aby se to podařilo, je-li to k něčemu dobrému i pro vás i pro mne, a abych svým hájením něco pořídil; avšak myslím, že to je těžké, a docela mi není tajno, jaké to jest. Ale of to dopadne, jak je bohu milo, zákona je třeba poslechnout a hájit se.

Vezměme tedy od začátku, jaké je to obvinění, z kterého vzniklo špatné mínění o mně, jemuž pak věřil i Melétos a podal na mne tuto žalobu. Tedy co říkali ti pomlouvači, když mě pomlouvali? Jako by to byli skuteční žalobci, je třeba přečísti znění jejich žaloby: "Sókratés je vinen a dopouští se přečinů tím, že zkoumá věci pod zemí i nebeské, že slabší důvody činí silnějšími a že témuž učí i jiné." Taková asi jest; vždyť jste tyto věci viděli i sami v oné Aristofanově komedii, jak tam dokola tahali jakéhosi Sókrata a ten říkal, že pluje ve vzduchu, a tlachal mnoho jiných tlachů o věcech, kterým já ani dost málo nerozumím. A neříkám to, jako bych chtěl zlehčovati takovéto vědění, jestliže je někdo moudrý v takovýchto věcech - nepřeji si, abych byl snad od Meléta žalován ještě pro takové viny - ale opravdu, občané athénští, já nemám s těmito věcmi nic společného. A zase si vedu za svědky většinu z vás a žádám vás, abyste se vespolek poučovali a povídali si, kteří jste kdy slyšeli mé rozmluvy - a takových je mezi vámi mnoho - nuže, povězte si vespolek, zdali mě kdo z vás kdy slyšel třeba dost málo rozmlouvat o takovýchto věcech, a z toho poznáte, že takové jsou i ostatní věci, které o mně lidé mluví.

Ne, jistě ani z tohoto nic není pravda, ani jestliže jste od někoho slyšeli, že se já zabývám vzděláváním lidí a že si tím vydělávám peníze, ani to není pravda. Ačkoli i toto by bylo podle mého zdání krásné, jestliže by byl někdo schopen vzdělávat lidi jako Gorgias z Leontin a Prodikos z Kea a Hippias z Élidy. Z těchto totiž každý, občané, dovede chodit od města k městu a všude přemlouvají mladé lidi --- kterým je možno zadarmo poslouchat vlastní spoluobčany, kteréhokoli by chtěli - aby opustíce styky s oněmi poslouchali je samy, dávali jim peníze a ještě jim za to byli vděčni. Ostatně je zde i jiný moudrý muž z Paru, o němž jsem se dověděl, že tu pobývá. Přišel jsem totiž náhodou k muži, který zaplatil učitelům moudrosti více peněz nežli všichni ostatní dohromady, ke Kalliovi Hipponikovu. Tohoto jsem se tedy otázal - má totiž dva syny - "Kallio, kdyby tvoji synové byli hříbata nebo telata, dovedli bychom jim vzít a za plat najmout dozorce, který by je učinil dokonalými v příslušné zdatnosti -byl by to někdo, kdo se vyzná buď v chovu koní nebo v zemědělství; takto však, když to jsou lidé, koho máš v úmyslu jim vzít za dozorce? Kdo je znalý takovéto zdatnosti, lidské a občanské? Myslím totiž, že sis to promyslil, když máš syny. Jest někdo takový či ne?"

"Ovšemže", odpověděl.

"Kdo", řekl jsem, "a odkud a zač vyučuje?" Odpověděl: "Euénos, Sókrate, z Paru, za pět min." A já jsem blahoslavil toho Euéna, jestliže opravdu zná toto umění a tak slušně vyučuje. Já sám bych se věru pyšnil a chlubil, kdybych to uměl; ale nechlubím se, neboť to neumím, občané athénští.

Tu by snad někdo z vás namítl: "Ale, Sókrate, co tedy vlastně děláš? Odkud vznikly tyto pomluvy proti tobě? Vždyť přece ne proto, že ses nezabýval ničím zvláštním proti ostatním lidem, proto nevznikly o tobě takové pověsti a řeči, jestliže jsi nedělal něco jiného než obyčejní lidé. Pověz nám tedy, co to je, abychom my o tobě nesoudili jen tak. Tato řeč se mi zdá oprávněnou a já se pokusím vám ukázat, co asi je to, co mi způsobilo i to jméno i tu pomluvu. Tedy slyšte. A snad se bude některým z vás zdát, že žertuji; avšak dobře vězte, budu vám mluvit pouhou pravdu. Já jsem totiž, občané athénští, nedostal toto jméno pro nic jiného než pro jakousi moudrost. A pro jakou to moudrost? Pro to, co je snad pravá lidská moudrost; takovou moudrostí jsem totiž asi vskutku moudrý, avšak ti, o kterých jsem právě mluvil, jsou moudří bezpochyby nějakou vyšší moudrostí než lidskou, jinak nevím, co bych řekl; té já věru neznám, a kdo tvrdí, že ano, lže a říká to k mé pomluvě. A nehlučte mi, občané athénští, ani bude-li se vám zdát, že mluvím něco přílišného; neboť to nebude má řeč, co budu mluvit, nýbrž odvodím ji od původce, který je pro vás hodnověrný. Za svědka své moudrosti, je-li nějaká a jaká, si totiž pro vás povedu boha v Delfách. Chairefónta jste bezpochyby znali. Ten byl od mládí mým druhem a také byl přívržencem vaší lidové strany, spolu odešel do toho vyhnanství a s vámi se vrátil domů. A víte, jaký byl Chairefón, jak prudký, do čehokoli se dal. A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dáti bohu tuto otázku - a opakuji, nehlučte, občané - otázal se tedy, zdali je někdo moudřejší než já. Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší. A to vám dosvědčí tuhle jeho bratr, protože on sám již zemřel.

Nuže uvažte, proč to říkám. Chci vám totiž ukázati, odkud vznikly ty pomluvy proti mně. Když j sem totiž uslyšel ta slova, přemýšlel jsem takto: "Co tím asi bůh míní a co asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědom, že nejsem ani dost málo moudrý; co tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmoudřejší? Vždyť přece nemluví nepravdu, neboť to mu není možno. A dlouhý čas jsem byl v nejistotě, co asi míní; posléze s velikým přemáháním jsem se to jal hledat, a to asi tímto způsobem. Zašel jsem ke kterémusi z mužů podle zdání moudrých, abych buď tam anebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpovědi: "Tento muž je nade mne moudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem moudřejší." A tu, když jsem ho prozkoumával - nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští, když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním -, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrým, jak mnoha jiným lidem, tak obzvláště sám sobě, ale že moudrý není; a potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho i mnohé z přítomných; avšak odcházeje uvažoval jsem sám u sebe, že proti tomuto člověku jsem já opravdu moudřejší; bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to, že co nevím, ani se nedomnívám, že vím. Potom jsem šel k jinému z těch, o kterých se zdálo, že jsou ještě moudřejší než tam ten, a nabyl jsem právě téhož mínění; a tu jsem si znepřátelil i jeho i mnoho jiných.

Potom jsem tedy šel již po řadě dále; pozoroval jsem sice s lítostí a bázní, že si dělám nepřátele, přece však se zdálo nutným nade všechno stavěti věc boha; že tedy musím jíti ke všem, o kterých se zdá, že něco vědí, a zkoumat, co míní ta věštba. A při psu, občané athénští - musím vám totiž mluvit pravdu - nabyl jsem asi takovéhoto dojmu. Jak jsem tak podle božího výroku hledal, zdálo se mi, že lidé nejvíce proslulí mají bezmála největší nedostatky, kdežto jiní, zdánlivě horší, jsou v moudrosti zdatnější. Musím pak vám vylíčiti své cesty a jak jsem podstupoval jakoby nějaké těžké práce, aby mi ta věštba nabyla nezvratné pravdivosti. Po politicích jsem šel k básníkům, jak tragédií, tak dithyrambů i k ostatním, abych se tam takřka při činu dopadl, že jsem méně znalý než oni. Probíraje tedy jejich básně, o kterých se mi zdálo, že jsou od nich nejlépe vypracovány, vyptával jsem se jich, co jimi myslí, abych se zároveň také něčemu od nich naučil. Tu se vám stydím povědět, občané, pravdu; avšak přece se to musí říci. Neboť, abych tak řekl, bezmála všichni, kteří při tom byli, dovedli o nich lépe mluviti než básníci sami o svých vlastních výtvorech. Poznal jsem tedy zanedlouho zase i o básnících, že netvoří svá díla moudrostí, nýbrž jakýmsi přirozeným nadáním a nadchnuti bohem, právě tak jako boží hadači a věštci; neboť i tito mluví mnoho krásných věcí, ale nemají vědění o ničem z toho, co mluví. V takovém asi stavu jsou, jak se mi ukázalo, i básníci, a zároveň jsem u nich zpozoroval, že se domnívají, jako by byli pro své básnické tvoření i v ostatních věcech ze všech lidí nejmoudřejší, to však nebyli. Odcházel jsem tedy i odtamtud s míněním, že nad ně vynikám touž věcí, kterou i nad politiky.

Nakonec jsem tedy šel k řemeslníkům. O sobě jsem si byl totiž vědom, že neumím, abych tak řekl, nic, ale o těch jsem věděl, že u nich naleznu mnoho krásných znalostí. A v tom jsem se nezklamal, uměli, co jsem já neuměl, a po této stránce byli nade mne moudřejší. Ale, občané athénští, nabyl jsem mínění, že i ti dobří řemeslníci mají tutéž chybu jako básníci - pro dobré provádění svého umění si každý myslil, že je i v ostatních největších věcech nejmoudřejší - a že tato jejich zvrácenost zakrývá onu moudrost. Proto jsem se v zájmu věštby tázal sám sebe, zdali bych si raději zvolil být tak, jak jsem, totiž nebýt ani moudrý jejich moudrostí ani neznalý jejich neznalostí, či míti obé, co oni mají. Tu jsem odpověděl sám sobě i věštbě, že mi prospívá býti tak, jak jsem.

Tedy z tohoto zkoumání, občané athénští, mi vznikla mnohá nepřátelství, a to velmi zlá a těžká, takže z nich vzešlo mnoho pomluv i že j sem nazýván tímto jménem "moudrý"; domnívají se totiž o mně lidé pokaždé přítomní, že jsem sám znalý těch věcí, v kterých jiného usvědčím z neznalosti. Avšak podle všeho, občané, vskutku moudrý je bůh a tímto výrokem věštby myslí to, že lidská moudrost má jen malou cenu, ba žádnou. A ukazuje se, že to mluví ne o Sókratovi samém, nýbrž že jen tak užívá mého jména, dávaje mě za příklad, jako kdyby řekl: "Ten z vás, lidé, je nejmoudřejší, kdo jako Sókratés poznal, že jeho moudrost nemá opravdu žádné ceny." Toto hledání a pátrání konám pak já podle božího výroku ještě i nyní, obcházeje mezi obyvateli města i cizinci, kdykoli si o někom myslím, že je moudrý; a když se mi zdá, že není, pomáhaje bohu, dokazuji, že není moudrý. A při tomto zaměstnání jsem pro nedostatek času nemohl vykonat něco, co by stálo za řeč, ani ve věcech obecních ani ve svých soukromých, nýbrž žiji pro to slouženi bohu v nesmírné chudobě.

Kromě toho mladí lidé, kteří mě sami od sebe provázejí - jsou to ti, kteří mají nejvíce volného času, synové nejbohatších občanů - rádi poslouchají, jak jsou lidé zkoušeni, sami mě často napodobují a tak se pokoušejí zkoušeti jiné osoby; tu pak, myslím, nalézají velikou hojnost lidí, kteří se domnívají, že něco vědí, ale ve skutečnosti nevědí nic nebo skoro nic. Proto se pak ti, kteří jsou od nich zkoušeni, hněvají, a to na mne, ne sami na sebe, a říkají, že je jistý praničemný Sókratés a ten že kazí mládež. A když se jich někdo ptá, co dělá a čemu učí, že ji kazí, nedovedou nic říci a nevědí to, avšak aby se nezdálo, že jsou na rozpacích, říkají ty známé věci, které jsou po ruce proti všem, kdo se zabývají filosofií, totiž "zkoumá věci nebeské i podzemní" a "nevěří v bohy" a "slabší důvody činí silnějšími". Neboť pravdu by se jim, myslím, nechtělo říci, že si, jak vychází najevo, osobují vědění, ale že nevědí nic. Protože pak jsou, myslím, ctižádostiví a prudcí a je jich mnoho, a protože o mně mluví usilovně a přesvědčivě, naplnili vám uši svými starými a silnými pomluvami. Z té příčiny mě napadl i Melétos a Anytos a Lykón, Melétos horše se na mne ve jménu básníků, Anytos za řemeslníky a politiky, Lykón za řečníky; proto bych se, jak jsem řekl na začátku, divil, kdybych dovedl v tak krátkém čase vyjmouti z vás toto špatné mínění o mně, které už tolik narostlo. Tu máte, občané athénští, tu pravdu; říkám vám ji tak, že jsem před vámi ani dost málo nezakryl ani nezatajil. A přece snad vím, že si právě těmito věcmi zjednávám nepřízeň; to také je důkazem, že mluvím pravdu a to že je to špatné mínění o mně šířené a to že jsou jeho příčiny. A až to budete zkoumat, buď nyní nebo někdy jindy, naleznete, že jest tomu tak.

Nuže pokud jde o žaloby mých prvních žalobců, pokládám tuto obranu vůči vám za dostatečnou; dále se pokusím obhájit se proti tomu dobrému a vlasteneckému, jak sám říká, Melétovi a proti pozdějším žalobcům. Protože pak to jsou jiní , vezměme zase znění jejich žaloby. Je asi takovéto: "Sókratés je vinen tím, že kazí mládež a že nevěří v bohy, v které věří obec, nýbrž v jiná nová daimonia." Takové je tedy to obvinění. Prozkoumejme z tohoto obvinění každou jednotlivou část.

Žalobce tedy tvrdí, že jsem vinen tím, že kazím mládež. Já však, občane athénští, tvrdím, že je vinen Melétos, a to tím, že si zahrává s vážnou věcí, když lehkomyslně přivádí lidi před soud a předstírá vážný zájem a péči o věci, o které se až dosud nikdy pranic nestaral. A že tomu tak je, pokusím se i vám dokázat. Pojď sem, Melete, a řekni mi: Nekladeš snad největší váhu na to, aby byla naše mládež co nejlepší?

Zajisté.

Nuže tedy řekni těmto zde, kdo ji činí lepší? Vždyť je patrno, že to víš, neboť se o to staráš. Kdo ji kazí, toho jsi vypátral, totiž mne, a přivádíš před tyto zde a žaluješ; nuže řekni jim a udej, kdo je ten, kdo ji činí lepší. - Vidíš, Melete, že mlčíš a nedovedeš to říci? A nezdá se ti, že to je ošklivé a že to je dostatečný důkaz pro mé tvrzení, že ses o to pranic nestaral? Tak jen řekni, dobrý muži, kdo ji činí lepší?

Zákony.

Ale na to se tě netáži, výtečný muži, nýbrž který člověk, takový, který ovšem nejprve zná i tuto věc, zákony.

Tito zde, Sókrate, soudcové.

Co říkáš, Meléte? Tito zde jsou schopni vychovávati mládež a činí ji lepší?

Zajisté.

Zdalipak všichni, či jedni z nich ano, a druzí ne?

Všichni.

To říkáš, při Héře, hezkou věc a ukazuješ velkou hojnost těch, kteří prospívají! A což posluchači, ti ji činí lepší, či ne?

I ti.

A co členové rady?

I členové rady.

Což snad tedy, Meléte, ti, kdo se scházejí na sněm, sněmovníci, mládež kazí? Či i oni všichni ji činí lepší?

I oni.

Tedy všichni Athéňané, jak se podobá, ji dobře vychovávají, jen já ne, a já jediný ji kazím. Tak soudíš?

Zcela rozhodně tak soudím.

To jsi mi přisoudil veliké neštěstí. A odpověz mi: zdá se ti, že je tomu tak i s koňmi? že jejich zdokonaliteli jsou všichni lidé, a jen jediný člověk je kazí? Či právě naopak, že jen jediný člověk je schopen je činiti lepšími, nebo zcela málo lidí, totiž koňaři, kdežto většina lidí koně kazí, kdykoli s nimi zacházejí a jich užívají? Není tomu takto, Meléte, i s koňmi i se všemi ostatními živými tvory? Jistě že ano, aťsi ty a Anytos nesouhlasíte nebo souhlasíte; neboť by to bylo veliké štěstí pro mládež, jestliže jeden jediný člověk ji kazí, a ostatní jí prospívají. Ale ty, Meléte, dostatečně ukazuješ, že sis ještě nikdy nevšiml mládeže, a zřejmě odhaluješ svou nepečlivost, že se naprosto nestaráš o ty věci, pro které mě poháníš před soud.

Ještě nám, při Diovi, řekni, Meléte, zdali je lépe bydliti mezi dobry' mi občany či špatnými? Odpověz, příteli, vždyť se tě neptám na nic těžkého. Špatní dělají lidem ve svém nejbližším okolí něco zlého, kdežto dobří něco dobrého, že ano?

Ovšemže.

Tedy je snad někdo, kdo by chtěl míti od těch, s který mi se stýká, raději škodu než prospěch? Odpovídej, můj milý, vždyť i zákon káže odpovídati. Je někdo, kdo chce, aby se mu škodilo?

To přece ne.

Nuže zdali pak mě sem poháníš, že kazím mládež a dělám ji horší úmyslně či neúmyslně?

Zajisté že úmyslně.

Co to, Meléte? Ty, tak mladý, jsi patrně o mnoho moudřejší než já, takový stařec. Neboť ty víš, že zlí působí svému nejbližšímu okolí vždy něco zlého, dobří však něco dobrého, ale já jsem tedy došel tak daleko v nevědomosti, že nevím ani to, že učiním-li někoho z těch, s kterými se stýkám, špatným, budu v nebezpečí, že od něho utrpím něco zlého, a proto činím toto tak veliké zlo, jak ty tvrdíš, úmyslně. Já ti tohle, Meléte, nevěřím, a myslím, že ti to nevěří ani nikdo jiný na světě; ale buď nekazím, nebo jestliže kazím, dělám to neúmyslně, takže ty v obou případech mluvíš nepravdu. Jestliže pak kazím neúmyslně, tu není zvykem, abych byl pro takovéto neúmyslné přečiny, poháněn sem před soud, nýbrž je třeba mě vzíti stranou, poučovati a napomínati; neboť je zřejmo, že budu-li poučen, přestanu dělat, co dělám neúmyslně. Avšak ty ses vyhnul tomu, aby ses dal se mnou do řeči a poučil mě, a nechtěl jsi to udělat, ale poháníš mě sem, kam mají být podle zákona pohánění ti, kteří potřebují trestu, a ne poučení.

Jistě už je jasno, občané athénští, co jsem tvrdil, že se Melétos o tyto věci nikdy ani dost málo nestaral. Přece však nám pověz, Meléte, jakým způsobem já podle tvého mínění kazím mládež? Či je jasno, že podle žaloby, kterou jsi na mne podal, to dělám tím, že učím nevěřit v bohy, v které věří obec, nýbrž v jiná nová daimonia? Netvrdíš, že kazím mládež tímto učením?

Zcela rozhodně to tvrdím.

Nuže tedy, Meléte, při těchto bozích samých, o kterých je nyní řeč, řekni to ještě jasněji i mně i zde těmto mužům. Já totiž nemohu vyrozuměti, zdali míníš, že sice učím věřit v jsoucnost jistých bohů - a tedy sám věřím, že bozi jsou a nejsem úplný neznaboh a po této stránce se neproviňuji - avšak ne v jsoucnost těch, v které věří obec, nýbrž jiných, a to je to, co mi vytýkáš, že jiných - či tvrdíš, že ani já sám nevěřím vůbec v žádné bohy a že také jiné tomu učím.

Tvrdím toto, že vůbec nevěříš v bohy.

Podivný Meléte, co chceš dokázat tímto tvrzením'? Tedy nevěřím ani, že slunce a měsíc jsou bozi, jako věří ostatní lidé?

Při Diovi, soudcové, nevěří, neboť říká, že slunce je kámen a měsíc země.

Myslíš, že žaluješ Anaxagoru, milý Melete? A tak velice podceňuješ tyto zde a domníváš se, že jsou tak málo sčetlí, že nevědí, že knihy Anaxagory z Klazomen jsou plny těchto výroků? A mladí lidé se tedy u mne učí tomu, co si mohou někdy nejvýše za drachmu koupit v orchestře a pak se Sókratovi vysmívat, jestliže by to vydával za své, zvláště když jsou ty věci tak podivné? Nuže, u Dia, takové máš o mně mínění? Nevěřím v žádného boha?

Jistě nevěříš, při Diovi, ani dost málo.

Nejsi přesvědčivý, Meléte, a jak se mi zdá, nevěříš ani sám sobě. Mně se vskutku zdá, občané athénští, že tenhle člověk je velmi zpupný a nevázaný a že podal tuto žalobu přímo z jakési zpupnosti a nevázanosti a mladické bujnosti. Podobá se, jako by skládal chytačku, chtěje mě zkoušeti: "Zdali pak pozná ten moudrý Sókratés, že si tropím žerty a sám sobě odporuji, či oklamu jeho i ostatní posluchače?" Podle mého mínění si totiž žalobce ve své žalobě zjevně odporuje, jako kdyby tvrdil: "Sókratés je vinen, že nevěří v bohy, nýbrž věří v bohy." Ale tak přece mluví jen ten, kdo žertuje.

Uvažte spolu se mnou, občane, v čem vidím tento smysl jeho slov; a ty nám odpověz, Meléte. Vy pak pamatujte, oč jsem vás hned na začátku požádal, abyste nehlučeli, jestliže budu mluviti svým obvyklým způsobem.

Je možné, Meléte, aby někdo věřil v lidské výkony, ale v lidi nevěřil? Ať odpovídá, občané, a ať nehučí to a ono! Je možné, aby někdo nevěřil v koně, ale v koňské výkony ano? Nebo aby nevěřil, že jsou pištci, ale v pištecké výkony ano? Není to možné, výborný muži; nechceš-li ty odpovídat, pravím to já tobě i těmto zde ostatním. Než odpověz na další otázku: je možné, aby někdo věřil v daimonská díla, ale v daimóny nevěřil?

Není to možné.

Jak jsi mi prospěl, že jsi odpověděl, třeba stěží a dávaje se od těchto zde nutit! Nuže tedy v daimonia tvrdíš že věřím a že jim učím - ať už nová nebo stará, ale v daimonia tedy podle tvé řeči věřím - a to jsi také při své žalobě odpřisáhl. Jestliže pak věřím v daimonia, musím přece zcela nutně věřit i v daimóny; není tomu tak? Ano, je tomu tak; mám totiž za to, že souhlasíš, když neodpovídáš. Avšak zdali pak nepokládáme daimóny bud za bohy nebo za syny bohů? Ano či ne?

Ovšemže.

Tedy jestliže věřím v daimóny, jak ty pravíš, a jestliže jsou daimóni jacísi bozi, to by byly tvé chytačky a žerty, jak já to nazývám, totiž tvrdit o mně, že nevěřím v bohy, ale zase že v bohy věřím, když věřím v daimóny. Pakli však jsou daimóni nějací levobočci bohů, narození buď z nymf nebo z některých jiných matek, jak se o tom vypravuje, kdo na světě by mohl věřit, že synové bohů jsou, ale v bohy samé nevěřit? Bylo by to jistě stejně podivné, jako kdyby někdo uznával mezky, zplozence koní a oslů, ale v jsoucnost koní a oslů samých nevěřil. Ale není jinak možno, Meléte, nežli že jsi nás chtěl zkoušet, když jsi tohle uvedl ve své žalobě, anebo že jsi byl na rozpacích, které opravdové provinění bys mi vytýkal; avšak jak bys ty přesvědčil někoho, kdo má jen trochu rozumu, že týž člověk může uznávat daimonské a božské věci a přitom zase nevěřit ani v daimóny ani v bohy ani v Mróe, to není nikterak možné.

Nuže, občané athénští, že nejsem vinen podle Melétovy žaloby, k tomu není potřebí, jak se mi zdá, dlouhé obhajoby, nýbrž stačí i toto; co však jsem říkal již napřed ve své řeči, že mi totiž vzniklo velké nepřátelství a u mnoha lidí, dobře vězte, že to je pravda. A to je to, co způsobí mé odsouzení, jestliže k tomu dojde, a nikoli Melétos ani Anytos, nýbrž to špatné mínění a nenávist mnohých lidí. Tyto věci zahubily již mnoho jiných dobrých mužů a myslím, že ještě zahubí; neboť není třeba se obávat, že se u mne zastaví.

Snad by tedy někdo řekl: "A tu se nestydíš, Sókrate, že ses oddal takovému zaměstnání, pro které ti nyní hrozí nebezpečenství smrti?" Já však bych mu odpověděl spravedlivou řečí takto: "To nemáš dobře, člověče, jestliže se domníváš, že muž, který jen trochu za něco stojí, má uvažovat o nebezpečenství života a smrti, a nemyslíš, že má hledět při svém jednání jedině na to, zdali jedná spravedlivě, či nespravedlivě a zdali si počíná jako muž dobrý, či zlý. Podle tvé řeči by věru byli pošetilci všichni ti polobozi, kteří padli před Trojou, a zvláště také syn Thetidin, který raději naprosto pohrdl nebezpečím, než aby byl podstoupil něco hanebného. Když totiž dychtil zabíti Hektóra, promluvila k němu matka, bohyně, tuším asi takto: ,Synu, pomstíš-li usmrcení svého druha Patrokla a zabiješ Hektóra, zemřeš sám, hned totiž po Hektórovi jest určen ti života konec.` Avšak on uslyšev to nedbal smrti i nebezpečí, ale mnohem více se ulekl toho, že by žil jako zbabělec a nemstil svých přátel, a řekl: Na místě ať jsem mrtev vykonaje pomstu na škůdci, abych tu neseděl na posměch u lodí zahnutých jsa břemenem země.` Domníváš se, že se ten staral o smrt a nebezpečí?"

Ano, tak tomu opravdu jest, občané athénští: na které místo se kdo postaví, pokládaje je za nejlepší, nebo kam jest postaven od vládce, tam má podle mého mínění trvati a podstupovati nebezpečí, nic neuvažuje ani o smrti ani o ničem jiném kromě hanby. Když mě velitelé, které jste vy zvolili k velení nade mnou, stavěli do šiku u Poteidaie, u Amfipole, u Délia, tehdy jsem vytrvával tam, kam mě oni stavěli, stejně jako kdokoli jiný, a podstupoval jsem nebezpečenství smrti: když mi však ustanovoval místo bůh, jak jsem se domníval a jak jsem usoudil, že totiž mám věnovat svůj život filosofii a zkoumání sebe sama i ostatních, tu bych se byl, občané athénští, dopustil hrozného činu, kdybych byl to své místo opustil, zaleknuv se bud' smrti nebo některé jiné věci. To by bylo věru hrozné, a právě tehdy by mě mohl někdo po právu pohnat před soud, že nevěřím v bohy, když neposlouchám věštby a bojím se smrti a domnívám se, že jsem moudrý, ač nejsem.

Neboť báti se smrti, občané, není nic jiného než domnění moudrosti bez moudrosti skutečné; je to totiž domnělé vědění o věcech, kterých člověk neví. Neboť nikdo neví o smrti ani to, zdali snad není pro člověka ze všeho největší dobro, a lidé se jí bojí, jako by dobře věděli, že to je největší zlo. A přece, jak by nebylo právě tohle hanebná nevědomost, domnívat se, že víme, co nevíme? Já se, občané, právě tím a po té stránce snad liším od většiny lidí, a jestliže jsem snad o něco moudřejší než někdo jiný, je to podle mého soudu tím, že když dobře nevím o posmrtných věcech, také si myslím, že nevím; že však křivdit a neposlouchat lepšího, i boha i člověka, je zlé a ošklivé, to vím. Tedy těch zlých věcí, o kterých vím, že jsou zlé, se budu vždycky více bát a stříci nežli těch, o kterých nevím, zdali snad nejsou dobré.

Toto pravím i pro ten případ, kdybyste mě nyní chtěli osvobodit a neuvěřili Anytovi, který řekl, že j sem buď vůbec neměl sem přijíti, nebo když už jsem přišel, že není možno mě neusmrtit; budu-li totiž osvobozen - tak vám vykládal -, budou všichni vaši synové docela zkaženi a budou provádět ty věci, který m Sókratés učí. Na to byste mi snad řekli: "Sókrate, my nyní Anyta neposlechneme, nýbrž tě osvobozujeme, avšak pod tou podmínkou, že se už nebudeš zabývat tímto zkoumáním ani filosofovat; pakli však budeš přistižen, že to ještě děláš, zemřeš." Kdybyste mě tedy, opakuji, chtěli za těchto podmínek osvobodit, řekl bych vám: "Děkuji vám, občané athénští, a jste hodní, ale budu poslouchat více boha nežli vás, a pokud budu dýchati a budu schopen, buďte jisti, že nepřestanu filosofovat a domlouvat vám a vykládat každému, s kýmkoli z vás se kdy potkám, po svém obvyklém způsobu: Ty, výborný muži, jsi Athéňan, občan obce, která je největší a nejproslulejší svou moudrostí a mocí, a ty se nestydíš starat se o peníze, abys jich měl co nejvíce, i o pověst a čest, avšak o rozum a pravdu a o duši, aby byla co nejlepší, o to se nestaráš ani nepečuješ?` A jestliže to někdo z vás popře a bude tvrdit, že se stará, nepustím ho hned a neodejdu, nýbrž budu se ho dotazovat a budu ho zkoušet i usvědčovat, a jestliže se mi bude zdát, že nedosáhl dokonalosti, ale říká, že ano, budu ho kárat, že si nejcennějších věcí váží nejméně, a malichernějších více. To udělám na potkání i mladému i starému, i cizinci i domácímu, avšak více vám domácím, protože jste mi rodem blíže. Neboť to přikazuje bůh, rozumějte, a já se domnívám že se vám ještě nedostalo v obci žádného většího dobra nežli je to mé sloužení bohu. Já totiž obcházím a nedělám nic jiného nežli že přemlouvám mladé i staré z vás, aby se ani o těla ani o peníze nestarali spíše a tak horlivě jako o duši, aby byla co nejlepší a hlásám: Nevzniká z peněz ctnost, nýbrž z ctnosti vznikají peníze i všechny ostatní pro lidi dobré věci, i v soukromí i v obci.` Jestliže tedy hlásáním těchto zásad kazím mládež, byly by tyto zásady škodlivé; pakli však někdo o mně tvrdí, že hlásám něco jiného než toto, mluví nepravdu. Hledíce k tomu - řekl bych - občané athénští, buď věřte Anytovi, nebo nevěřte a buď mě osvoboďte, nebo neosvoboďte, ale buďte jisti, že bych nezměnil svého jednání, ani mám-li stokrát zemříti."

Nehlučte, občané athénští, nýbrž setrvejte mi v tom, oč jsem vás požádal, abyste nehlučeli při mých řečech, nýbrž poslouchali; vždyť z toho budete mít, jak se domnívám, prospěch, když budete poslouchat. Hodlám vám totiž říci i některé jiné věci, při kterých snad budete křičeti, ale nedělejte to, prosím. Neboť dobře vězte, že jestliže mě usmrtíte, takového, jaký jsem podle toho, co o sobě říkám, neuškodíte více mně nežli sobě samým. Mně by věru nic neuškodil ani Melétos ani Anytos - vždyť by ani nemohli - neboť božský řád, jak se domnívám, nedopouští, aby lepši muž trpěl škodu od horšího. Žalobce by ovšem mohl způsobit, že bych byl usmrcen nebo vyhnán z obce nebo potrestán ztrátou občanských práv; o těchto věcech se snad ten člověk, a patrně i leckdo jiný, domnívá, že to jsou veliká zla, ale já ne, nýbrž mnohem více pokládám za zlo dělat, co tento zde nyní dělá, usilovat o nespravedlivé usmrcení člověka. Nyní tedy, občané athénští, jsem toho dalek, abych se hájil ve svém vlastním zájmu, jakby se někdo domníval, nýbrž dělám to ve vašem zájmu, abyste se mým odsouzením nějak neprohřešili na daru od boha vám daném. Neboť jestliže mě usmrtíte, nesnadno naleznete jiného takového, který by z božího příkazu na obci takřka seděl - i když to je snad trochu směšný výraz - jako na koni sice velikém a ušlechtilém, který je však pro svou velikost poněkud nehybný a potřebuje, aby byl pobízen od nějakého střečka. Něčím takovým učinil, zdá se, bůh mne a posadil mě na vaši obec; proto bez přestání celý den všude přisedávám a pobízím vás a jednoho každého přemlouvám i kárám. Nuže, jiného takového se vám tak snadno nedostane, občané, avšak jestliže se dáte ode mne přesvědčit, ušetříte mne. Ale možná, že byste mi snad v rozmrzelosti, jako lidé, který m se chce spát a kteří jsou buzeni, dali ránu a bez rozmýšlení mě usmrtili, věříce Anytovi; pak byste asi ostatek života prospali, kdyby vám bůh ve své péči o vás neposlal někoho jiného. Že pak jsem já vskutku člověk daný obci od boha, mohli byste poznat z této věci: vždyť se nepodobá způsobu ostatních lidí, že já už po tolik let zanedbávám všechny své soukromé věci a snáším následky jejich zanedbávání, ale neustále pracuji pro vás, chodím ke každému zvlášť jako otec nebo starší bratr a snažím se každého pohnouti, aby se staral o své zdokonalení. A kdybych z toho měl nějaký zisk a kdybych udílel tyto domluvy za hmotnou odměnu, mělo by mé jednání nějaký důvod; takto však vidíte i sami, že moji žalobci, kteří si ve všem ostatním počínali při žalobě tak nestoudně, nebyli schopni dovršit svou nestoudnost uvedením svědka, že jsem si já někdy buď vydělal nějakou odměnu, nebo o ni požádal. Já myslím, že uvádím postačujícího svědka o pravdě své řeči: svou chudobu.

Snad by se tedy zdálo podivným, že já v soukromí takto obcházím, radím a pracuji, ale veřejně se neodvažuji předstupovati před váš shromážděný lid a raditi obci. Příčinou toho jest to, co jste vy ode mne často a na mnoha místech slyšeli, že se totiž ve mně projevuje cosi božského a daimonského, což také s posměšnou narážkou uvedl ve své žalobě Melétos. Jest to ve mně již počínajíc od dětství jakýsi hlas, který, kdykoli se ozve, pokaždé mě odvrací, abych nedělal to, co právě hodlám dělat, avšak nikdy mě k ničemu nepobízí. Toto jest, co mi zabraňuje zabývat se politikou, a jak se mi zdá, je velmi dobře, že zabraňuje; neboť dobře vězte, občané athénští, že kdybych se byl dávno oddal politické činnosti, byl bych již dávno zahynul a ani vám bych nebyl nic prospěl ani sám sobě. A nehoršete se na mne, když mluvím pravdu: není možno, aby vyvázl bez pohromy, kdo by se poctivě stavěl na odpor buď vám nebo některému jinému množství a zabraňoval, aby se v obci nedělo mnoho věcí nespravedlivých a protizákonných, ale kdo vskutku bojuje za právo a chce byť jen na krátký čas zůstati bez pohromy, nezbytně musí žít v soukromí, a ne být člověkem veřejně činným.

Uvedu vám závažná svědectví těchto věcí, a to ne slova, nýbrž to, co vy ceníte, skutky. Poslyšte tedy, co se mi přihodilo, abyste věděli, že bych nikomu neustoupil proti právu ze strachu před smrti, a v té neústupnosti bych třeba i zahynul. Povím vám věci sice nemilé a připomínající řeči na soudech, ale pravdivé. Já jsem, občané athénští, nikdy nezastával v obci žádného jiného úřadu, ale byl jsem členem rady. Naše fyla Antiochis právě úřadovala, když jste se vy usnesli hromadně souditi těch deset vojevůdců, kteří nedali sebrat oběti z oné námořní bitvy - usnesení protizákonné, jak jste v pozdějším čase vy všichni uznali. Tehdy jsem se já jediný z prytanů vám postavil na odpor, aby se nedělalo nic proti zákonům, a hlasoval jsem proti. A ačkoli byli řečníci hotovi mě zažalovat a zatknout a ačkoli vy jste je k tomu pobízeli a křičeli, domníval jsem se, že raději musím na straně zákona a práva podstoupit všechna nebezpečí nežli se ze strachu před vězením nebo smrtí přidat k vám, když se usnášíte o věcech nespravedlivých. A toto bylo v době, kdy obec měla ještě demokratickou ústavu. Když pak nastala oligarchie, tu zase si mne ještě se čtyřmi jinými obeslala vláda třiceti do tholu a rozkázali nám přivésti ze Salaminy salaminského Leonta, aby byl popraven; takových rozkazů dávali oni mnoho i mnoha jiným, chtíce zaplésti do viny co nejvíce občanů. Tehdy jsem já věru zase ukázal, ne slovem, nýbrž činem, že mi na smrti nezáleží - není-li to příliš hrubý výraz - ani dost málo, ale na tom, abych nedělal nic nespravedlivého ani bezbožného, na tom že mi všechno záleží. Mne totiž ona vláda, tak mocná, nedovedla hrůzou přimět k tomu, abych udělal něco nespravedlivého, nýbrž když jsme vyšli z tholu, ti čtyři se odebrali na Salaminu a přivedli Leonta, ale já jsem odešel pryč domů. A snad bych byl býval za to potrestán smrtí, kdyby ta vláda vbrzku nebyla padla. Také toto vám dosvědčí mnoho svědků.

Což pak si myslíte, že bych se byl dožil tolika let, kdybych byl činný ve veřejném životě, kdybych způsobem hodným dobrého muže pomáhal spravedlivým věcem a jak je potřebí, na to kladl největší váhu? Naprosto ne, občané athénští, ani já ani nikdo jiný na světě. Avšak já jsem byl, jak se ukáže, po celý svůj život takový, i na veřejnosti, jestliže jsem byl někde nějak činný, a právě takový i v soukromí, že jsem nikdy nikomu v ničem nepovolil proti právu. zejména ani žádnému z těch, které moji pomlouvači nazývají mými žáky. já však jsem ještě nikdy nebyl nikomu učitelem; ale jestliže si někdo přál mě slyšet, jak mluvím a konám své dílo, ať to byl mladý nebo starý, ještě nikdy jsem to nikomu neodepřel. Nedělám to tak, že bych za peníze rozmlouval a zadarmo ne, nýbrž dávám možnost stejně bohatému jako chudému, aby se mne tázal i aby mne poslouchal, jestliže někdo chce odpovídat a slyšet, co já říkám. A jestliže se někdo z těch stává řádným nebo naopak, za to by nebylo spravedlivé svalovat odpovědnost na mne, když jsem nikomu z nich nikdy neslíbil žádného učení, ani jsem nikdy neučil; pakli však někdo tvrdí, že se někdy něčemu ode mne naučil nebo něco ode mne slyšel soukromě, co neslyšeli také všichni ostatní, dobře vězte, že nemluví pravdu.

Ale proč tedy někteří lidé rádi pobývají tak dlouhý čas v mé společnosti? Slyšeli jste to, občané athénští, já jsem vám řekl pouhou pravdu: protože rádi poslouchají, jak jsou ode mne zkoušeni lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou moudří, ale nejsou. To jistě není nezábavné. Mně však je, jak pravím, uloženo od boha, abych to dělal, a to i věštbami i sny a vším způsobem, jakým kdy i některé jiné boží usouzení uloží člověku něco dělat. Toto je, občane athénští, pravda a snadno to lze dokázat. Neboť jestliže já opravdu jedny z mladých lidí kazím a druhé jsem již zkazil, poznali by přece někteří z nich v dospělejším věku, že jsem jim já, když byli mladí, někdy radil něco špatného, a tu by nyní sami vystupovali proti mně, žalovali a žádali mé potrestáni; pakli by sami nechtěli, jistě by mi to nyní nezapomněli někteří z jejich blízkých, otcové, bratři a jiní příbuzní, jestliže se opravdu jejich blízkým stalo od mne něco zlého. Vskutku mnozí z nich jsou zde přítomni - já je vidím - nejprve tuhle Kritón, můj vrstevník, z téhož dému jako já, otec tuhle Kritobúla, pak Lysanias ze Sféttu, otec tohoto zde Aischina, a ještě tuhle Antifón z Kéfisie, otec Epigenův, a dále tu zase jiní, jejichž bratři se účastnili těchto schůzek se mnou, Nikostratos, syn Theozotidův a bratr Theodotiiv - a Theodotos již zemřel, takže by ho nemohl uprosit - a zde Paralos, syn Démodokův, jehož bratrem byl Theagés, a tuhle Adeimantos, syn Aristónův, jehož bratr je tuhle Platón, a Aiantodóros, jehož bratr je tento zde Apollodóros. A mohu vám vyjmenovat ještě mnoho jiných; z těch měl někoho Melétos uvésti za svědka, nejraději hned ve své řeči; pakli však tehdy na to zapomněl, ať ho uvede teď' - já mu to povoluji - a ať mluví, jestliže může říci něco takového. Nikoli, nýbrž naleznete pravý opak toho, občane, že všichni jsou hotovi pomáhati mně, tomu, který kazí jejich příbuzné, který je jejich škůdcem, jak tvrdí Melétos a Anytos. Ti zkažení sami by totiž snad měli důvod mně pomáhat; ale ti nezkažení, již staří muži, jejich příbuzní, který jiný důvod mají, aby mi pomáhali, nežli ten správný a spravedlivý, že vědí, že Melétos lže a já že mluvím pravdu?

Nuže dosti, občané; toto j sou asi věci, které bych mohl uvést na svou obranu, a snad ještě jiné takové. A tu by se možná leckdo z vás cítil pohoršen, vzpomenuv si sám ze svého života, jak se snad sám někdy hájil na soudě i v menší věci nežli je tato má, a tu s hojnými slzami prosil a pokorně žádal své soudce, a přivedl před ně i své děti, aby vzbudil co nejvíce lítosti, i mnoho jiných ze svých příbuzných a přátel, kdežto já tedy neudělám nic z těchto věcí, a to i když mi hrozí, jak by se zdálo, svrchované nebezpečí. Možná tedy, že by se někdo po této vzpomínce choval ke mně s tím větší zaujatostí a rozhněvaje se právě z této příčiny, s hněvem by položil do osudí svůj hlas. jestliže vskutku je někdo z vás takový - já to ovšem nechci tvrdit, ale jestliže přece - zdá se mi, že bych mu případně řekl toto: "Já mám, výborný muži, tuším také jakési příbuzné; vždyť ani já jsem se nenarodil, jak se praví u Homéra, z dubu ani ze skály, nýbrž z lidí, takže mám i příbuzné a také, občané athénští, tři syny, jeden je už odrostlý, dva ještě děti; ale přece žádného z nich sem před vás nepřivedu a nebudu vás prosit, abyste mě osvobodili. A proč tedy neudělám nic takového? Ne z domýšlivosti, občané athénští, ani že bych vámi pohrdal. Zdali se já dívám na smrt směle či ne, to je jiná věc, ale pokud jde o dobrou pověst, jistě by nebylo čestné, jak se mi zdá, pro mne i pro vás i pro celou obec, abych já dělal něco takového, když jsem tak stár a mám toto jméno, ať už to je pravda nebo nepravda, ale jistě je uznáno, že se Sókratés něčím liší od obyčejných lidí. Budou-li si takto počínat ti z vás, kteří navenek vynikají buď moudrostí nebo statečností nebo jakoukoli jinou zdatností, bylo by to ošklivé. Takové jsem já mnohokrát viděl, muže podle obecného mínění něco znamenající, že když byli souzeni, dělali podivné věci; patrně se domnívali, že se jim stane něco hrozného, jestliže zemrou, jako by měli být nesmrtelní, jestliže vy jich neusmrtíte. Ti podle mého mínění dělají obci hanbu, takže by si i leckdo z cizinců mohl pomyslit, že mužové, kteří vynikají mezi Athéňany zdatností a které sami Athéňané vybírají na přední místa jak v úřadech, tak v ostatních poctách, že se ti mužové ničím neliší od žen. To nesmíte dělat ani vy, občané athénští, o kterých je mínění, že po té nebo oné stránce něco znamenáte, ani to nesmíte dovolovat nám, jestliže to my budeme dělat, nýbrž musíte dávat najevo, že mnohem spíše odsoudíte toho, kdo zde hraje taková žalostivá divadla a uvádí obec v posměch, nežli toho, kdo si počíná klidně.

Ale necháme-li stranou dobrou pověst, občané, nezdá se mi ani spravedlivým prositi soudce a prosbami docházeti osvobození, nýbrž spravedlivé je poučovati ho a přesvědčovati. Vždyť soudce nesedí na soudě proto, aby dělal právo předmětem milosti, nýbrž aby je rozsuzoval; a je pod přísahou, že nebude projevovat přízeň podle svého osobního zdání, nýbrž že bude soudit podle zákonů. Proto ani my nesmíme navykat vás, abyste křivě přísahali, ani vy si tomu nesmíte zvykat; neboť ani jedni ani druzí z nás by nejednali zbožně. Nežádejte tedy ode mne, občané athénští, abych dělal před vámi takové věci, které nepokládám ani za krásné ani za spravedlivé ani za zbožné, zvláště když jsem, u Dia, docela žalován od tohoto zde Meléta z bezbožnosti. Vždyť kdybych vás přemlouval a prosbami vás znásilňoval, vás, kteří jste pod přísahou, tu bych vás zřejmě učil nevěřit v jsoucnost bohů a svým hájením bych přímo na sebe žaloval, že v bohy nevěřím. Ale tomu není ani zdaleka tak; věřím, občané athénští, jako žádný z mých žalobců, a vám i bohu ponechávám rozhodnout o mně tak, jak má být nejlépe i pro mne i pro vás.

 

<   2   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist