<<< Literární doupě
Literární doupě

Clifford D. Simak
překlad: Václav Kajdoš

MĚSTO

náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 2 stran.]

 

Město - Simak Clifford D.
 
 
cena původní: 229 Kč
cena: 203 Kč
Město - Simak Clifford D.
Hlavní trať věčnosti - Simak Clifford D.
 
 
cena původní: 219 Kč
cena: 194 Kč
Hlavní trať věčnosti - Simak Clifford D.

 

   1   >

 

 

PŘEDMLUVA VYDAVATELE

Tyto legendy si psi vyprávějí u večerních ohňů, když vane severák.

To se vždy rodina shromáždí u kamenného krbu a štěňata tiše sedí, a když vyprávění skončí, zvědavě se ptají: "Co je to Člověk?" vyzvídají.

Nebo: "Co je to Město?"

Či snad: "Co je to Válka?"

Jednoznačná odpověď na kteroukoli z těchto otázek neexistuje.

Jenom domněnky a teorie a mnoho učených dohadů, ale to nejsou odpovědi.

V rodinném kruhu se zajisté mnoho vypravěčů uchýlilo k obvyklému vysvětlení, že jsou to všechno pouhé báje, že něco takového jako Člověk nebo Město nikdy neexistovalo, a že v pohádkách se pravda hledat nedá, neboť pohádky jsou jenom pouhou zábavou a ničím víc.

Taková vysvětlení - i když štěňatům snad postačí - nic nevysvětlují.

My ani nechceme v těchto prostých příbězích hledat pravdu.

Tato legenda, složená ze sedmi zastavení, se vypráví už po celé věky. Pokud se dá vysledovat, nemá žádný historicky podložený začátek; ani nejpodrobnější studie nedokáže zcela osvětlit různá stadia jejího vývoje. Bezpochyby byla léty, kdy kolovala od úst k ústům, stylisticky přetvářena, i když nelze vypátrat charakter úprav.

O její starobylosti - a podle některých spisovatelů aspoň zčásti také o nepsím původu - svědčí hojnost nesmyslných výrazů: slov, vět (a - to je na věci nejhorší - představ), které dnes postrádají jakýkoli význam; a možná že ho nikdy neměla. Opakovaným vyprávěním se tato slova a věty vžily a v určitém smyslu dostaly jistý osobitý význam. Nikdo ovšem neví, jak dalece se namátkou volená slova přibližují svému původnímu významu.

Vydání těchto příběhů nechce polemizovat s některými argumenty technického rázu, jako například existoval-li Člověk nebo neexistoval, či co je obsahem pojmu Město, nebo s rozlišnými teoretickými výklady pojmu Válka, ani s mnoha jinými otázkami, na něž narazí každý badatel, jakmile začne hledat důkaz, odpovídá-li legenda nějaké základní či historicky podložené pravdě. Smysl tohoto vydání hledejme pouze ve snaze předložit úplný nekorigovaný text příběhů, jak se dochovaly až do dnešních dob. Poznámky před jednotlivými kapitolami mají pouze podtrhnout hlavní sporné otázky, aniž by usilovaly o jakékoli řešení. Pro ty, kdo by se rádi zahloubali důkladněji do problematiky jednotlivých zastavení či vědeckých hypotéz, jež se k nim váží, existuje přemíra textů, sepsaných daleko kompetentnějšími psy, než za jakého se pokládá vydavatel.

Když byly nedávno objeveny zlomky patrně kdysi rozsáhlé literatury, byly použity jako nejnovější argument potvrzující názor, že alespoň část legendy přece jen pochází od mytického (a sporného) Člověka, dokonce prý spíš než od Psů. Avšak pokud se bezpečné neprokáže, že Člověk skutečně existoval, mají podobné argumenty o člověčím původu objevených zlomků jen nepatrnou váhu.

Obzvláště významná - nebo zneklidňující (podle stanoviska čtenáře) - je skutečnost, že titul literárního zlomku je totožný s titulem prvního zastavení legendy. Slovo samo ovšem nemá vůbec žádný význam.

V popředí stojí otázka, zdali řečený Člověk vůbec kdy existoval.

V této chvíli musíme pro nedostatek pozitivních důkazů vycházet ze střízlivého konstatování, že nikoli - že člověk, jak nám ho představuje legenda, je výplodem psího bájesloví. Pojem Člověk patrně pochází z raných dob psí kultury jako bájeslovná bytost, jakýsi kmenový bůh, k němuž se Psi obraceli o pomoc nebo o útěchu.

Přes tyto střízlivé závěry však mezi Psy existují jedinci, pokládající Člověka za skutečného dávného Boha, za návštěvníka z nějaké mystické země či dimenze, jenž přišel na náš svět a nějaký čas tu žil a pomáhal, aby pak opět odešel tam, odkud přišel.

Jiní zase věří, že Člověk a Pes mají společný původ jako tvorové, kteří spolupracovali a snad se i doplňovali při vytváření jakési kultury, ale pak - jistě velice dávno - se jejich cesty rozdělily.

Ze všech znepokojivých skutečností - a je jich mnoho - je na příbězích nejnápadnější jistý opar posvátné úcty, obklopující Člověka jako aureola. Průměrný čtenář bude mít potíže, aby v této úctě viděl něco více než pohádkový rys. Ale tato úcta značně překračuje rámec kultu kmenového božstva; téměř instinktivně pociťujeme, že je hluboce zakořeněna do dřeně dnes už zapomenuté víry nebo rituálu našich prehistorických předků.

Dnes už je pramalá naděje, že se kdy podaří vyjasnit některý z mnoha rozporů, které se kolem legendy nakupily.

Zde je tedy máte, ty příběhy - nechť si je každý čte, jak mu je libo, pro zábavu nebo s úmyslem vystopovat historický význam či pro náznak nějakého skrytého smyslu. Naše rada pro průměrného čtenáře: neberte je příliš vážně, protože jinak vás zmatou či na vás číhá šílenství...

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist