<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Mika Waltari
překlad: Vladimír Piskoř

BOSÁ KRÁLOVNA
náhodně vybraná ukázka

[Toto dílo je chráněné a proto není možné jej zveřejnit celé, jelikož by to odporovalo platnému autorskému zákonu ČR. V této knize můžete listovat pouze v rozmezí 6 stran.]

 

MY NAME IS MICHAEL.. - MIKA
 
 
cena původní: 417 Kč
cena: 350 Kč
MY NAME IS MICHAEL.. - MIKA
Vlak osamělého muže - Waltari Mika
 
 
cena původní: 229 Kč
cena: 202 Kč
Vlak osamělého muže - Waltari Mika
Láska a tma - Waltari Mika
 
 
cena původní: 229 Kč
cena: 202 Kč
Láska a tma - Waltari Mika

 

Knihy za hubičku v době koronaviru!

Po dobu celostátní karantény zcela mimořádně dáváme k dispozici všechny balíčky kompletních knih za akční ceny, které jsme navíc ještě výrazně snížili.

Nyní od nás můžete získat e-knihy do svých čteček a jiných zařízení až o 75% levněji. U větších balíčků vás 1 kniha přijde na méně než 10 Kč!

Vše k dispozici ve formátech ePub  i PDF .

   1   >

 

První kapitola

/1/

Třepotavé světlo pochodní vykresluje na vstupu do krypty erb rodu Vasů a královskou korunku nad ním. Černě odění vojáci stojí bez hnutí, třímají pochodně, vedle nich heroldové pozvedají zemské erby švédské říše, v kotoučích dýmu z pochodní těžkne vzduch a erb s korunkou se občas ztrácí z dohledu.

Plameny se třepotají, dým klouzavě víří vzduchem, strážci v černém stojí nehybně a erb, vasovský erb s královskou korunou, jako by za kouřovými girlandami ožíval. Neklidně poskakuje v kotoučích dýmu nad zejícím vchodem do chmurně černé hrobky, vypráví o završeném mocenském snu dynastie, svobodě Švédska a ponurém dědictví krve, v němž uprostřed násilí, utrpení a útisku dřímá švédský rozmach.

Nahoře v katedrále byly veřejně vyjmenovány nebožtíkovy významné skutky, kterak osvobodil říši a získal korunu, kterak budoval zemi a zachoval mír. Je den pohřbu a tehdy se mnohé opomíjí, nyní se připomíná pouze budovatel říše, jenž jako přísný otec rodiny, jako první sedlák selské země při péči o svá území a upevňování jejich hranic plísnil, trestal a občas i laskavě chválil. V den pohřbu se mnohé, mnohé opomíjí a připomíná se pouze to nejlepší.

Ale to už se podzemní chodbou rozléhají kroky okovaných podrážek. Z černého sametu na katafalku mezi pozlacenými sloupy byla vyzdvižena honosná královská rakev a švédští páni ji nesou do míst posledního odpočinku. Kroky se rozléhají, rakev putuje podél řady pochodní, kouř nutí pány ke kašli a za rakví stroze, vědom si své důležitosti, kráčí s královským mečem na rukou Svante Sture, nejurozenější ze švédských pánů.

Zemské erby na žerdích se kymácejí, rakev mizí v temnotách krypty. Svante Sture zůstane s královským mečem stát u vchodu do hrobky a princ Erik, jenž vyprovázel rakev svého otce, k němu nedočkavě přikročí. Jenže urozený pan Svante jako by záměrně toužil ještě o chvíli prodloužit dlouhé čekání, jež nahlodává a vyčerpává Erikovu netrpělivou mysl. Stále vyčkává a pevným zrakem hledí na dědice koruny. Erik se zarazí, zpupně pohodí hlavou a strne ve svém postoji.

Z temnot krypty doléhá dunění a rachot. Matně odtamtud prosvítá zář pochodní a kolem vasovského erbu se ovíjejí kotouče dýmu. Erik upřeně hledí na erb, hledí na korunu nad ním, na korunu, která je od nynějška jeho, a poslední minuty čekání mu už nepřipadají dlouhé. V myšlenkách mu ještě přetrvávají obrazy posledních dnů, několikadenní jízda ze Stockholmu do Uppsaly napříč prosincovou švédskou krajinou v sedle černého hřebce za pohřebními, černým sametem zahalenými nosítky, v uších neutuchající žalozpěvy kněží a žáků. Leč do písní se povzbudivě a dráždivě mísil klapot podkov koní s černými jezdci a řinčení kyrysů. Král vyprovázel svého otce krále do krypty…

Svante Sture upírá zpod zbělalého huňatého obočí pronikavá, šedá očka na budoucího krále, jehož obličej, pobledlý pod světlem pochodní, je obrácen k rodovému erbu nad vchodem do hrobky. Erik právě dosáhl věku dvaceti sedmi let, ve smutečním šatu vypadá štíhle a pružně, ve svitu pochodní mu krvavě planou zlověstně ryšavé vlasy. Avšak oči má tmavé, krásné a žhoucí, nos rovný a ušlechtile tvarovaný, z otcových úzkých, hamižných stařeckých úst zdědil jen tenký, krutý horní ret. Spodní ret je masitý, měkký a poživačný a Svante Sture si s jakousi blahosklonnou hrdostí říká, že z Erika bude jeden z nejpohlednějších panovníků nové Evropy, možná dokonce nejpohlednější. Mládí, držení těla, vzhled, rozum, výchova – má na své straně všechny výhody, jenže… Jenže…

Krvavě planou Erikovy ryšavé vlasy ve svitu pochodní a pan Svante si bezděčně vzpomene na zprávu o jeho narození, podle níž Erik přišel na svět s krví na rukou.

Ženské také vyprávěly, že v okamžiku porodu nabádal v předsálí lékař-matematikus dvorní dámy, ať kvůli neblahé konstelaci hvězd, předpovídající, že dítě přinese neštěstí celé švédské říši, padnou na kolena a modlí se za oddálení porodu. Jenže bylo pozdě, neboť v téže chvíli už novorozenecký křik za zdí prozradil, že vůle hvězd se naplnila.

V ruce vojáka unaveného dlouhým stáním se zakymácí pochodeň, do vzduchu vyletí jiskry a obláček dýmu. Pan Svante vdechne kouř do plic a rozkašle se, až mu brunátní tváře a slzí oči. Erik odvrátí zasněný zrak od erbu, posměšně pohlédne na starého šlechtice a kouzlo okamžiku je pryč. Zastřená budoucnost, jež chvíli byla na dosah, se opět stahuje do temnot a páni, kteří odnesli rakev, už vycházejí z hrobky, vzdychají a třou si kolena. Heroldi spěchají uzavřít kryptu. Železné dveře ponuře zaduní a v podzemních klenbách zazní ozvěna. Páni se seskupí vedle Svanta Stura. Jeho chvíle nadešla. Sture zapomíná na předchozí úvahy, stroze, přísně, s vědomím své důležitosti přistoupí k Erikovi a pozvedne v rukou nebožtíkův meč.

„Velký a mocný král Gustav zemřel,“ oznamuje zvučně. Lidský hlas se cizorodě valí klenutou chodbou a rozeznívá podzemní labyrint. Živoucí lidský hlas uprostřed světa zasvěceného smrti.

A urozený pan Svante zvolá: „Eriku z rodu Vasů, převezmi meč po svém otci a vládni jako on!“ Vzpřáhne ruce a podá Erikovi meč, ostatní páni za ním ztěžka a dojatě oddechují, uznávají Erikovu moc i jeho nedozírné panství, ale také si dobře uvědomují, že Erik musí svou moc převzít od jednoho z nich.

Erik nakrčí obočí, zahryzne se do masitého spodního rtu, sevře štíhlé prsty v pěst a pohlédne urozenému panu Svantovi do očí, meče se však nedotkne. A Svante Sture se upamatuje. Zdráhavě poklekne na ledově studenou dlažbu a znovu v napřažených rukou pozvedne meč. Urození páni zhluboka vzdychnou a vymění si mezi sebou zlobné pohledy. Rod Vasů je ještě příliš mladý, aby Sture před ním musel klekat, třebaže namísto volby krále urození švédští páni nebožtíku schválili a odpřisáhli dědičnost koruny.

To už ale Erik vztáhne ruku, aby se chopil meče po svém otci. Nyní naopak on svým váháním protahuje chvíli osudově těžkého čekání. Jeho prsty obemknou meč a v týž okamžik se rozhlaholí v podzemí, v katedrále i na okolním návrší všechny trubky. Erikovi se tou ohlušující, triumfální fanfárou stovek trubek vzedme hruď.

A zprudka, netrpělivě vytrhne meč starému šlechtici z rukou, sevře rukojeť, švihem vytasí meč z pochvy, až kov zazvoní, potěžká ho a zvažuje, nakolik se snoubí se silou jeho paže. Halas trubek znovu ožívá a sílí, zní na počest nového krále zvonivým, ohlušujícím stohlasým chórem. Trojnásobné fanfáry oznamují, že spolu s mečem převzal Erik po otci i vládu.

Čekání bylo předlouhé, ale tím opojnější je chvíle naplnění. Erik s pozvednutým mečem v ruce se u vchodu do krypty usmívá neukrotitelným pocitem radosti. Stojí už zády k urozeným pánům, jakoby na odchodu, a kolem hlavy se mu v třepotavém svitu pochodní krvavě třpytí rudé vlasy.

Zato král Gustav, otec vlasti, sedlácký kníže a budovatel říše, zůstává studený a mrtvolně páchnoucí v kryptě za železnými dveřmi, kam byl uložen k poslednímu spánku. K stáru se z něho stal nevypočitatelný a hamižný pán, ale zanechal po sobě mír, vzkvétající zemi a náležité mravy. Jeho meče se nyní ujal někdo jiný.

Erik s třesknutím zasune meč do pochvy a rozběhne se vzhůru ze sklepení. Z jeho tváří sálá neovladatelná radost, v uších mu zní stohlasá fanfára.

 

   1   >

 

 

 

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle

TOPlist