<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Karl May

DOBRODRUŽSTVÍ V JIŽNÍ AFRICE
kompletní kniha, e-book

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě


Stáhnout tuto knihu v PDF, ePub a MOBI
    1   >

 

I. KAPITOLA

Jako obrovská sfinga, jejíž tajemství čeká již po tisíce let na rozluštění, leží na jižním konci Starého světa, omývána dvěma mohutnými oceány, pevnina temné Afriky, bohatá protichůdnými zjevy stejně jako záhadami.

Statisíce čtverečných mil země žízní a prahnou v ní pod kletbou neúrodnosti nebo tvoří rozsáhlé náhorní stepní roviny, jejichž chudičká vegetace dává jen v deštivém období možnost života sajkám a příbuzným jejím rodům.

Nespočetné potoky a řeky se na jaře hlučně a se šuměním řítí z hor do údolí, aby se po krátkém toku propadávaly do vyprahlých písčitých pouští, v nichž svůj tok mohou označit jen nánosy štěrku a výmoly.

Tam, kde se člověk dobyvatel odvážil postavit smělou nohu na vzdorovitou půdu, tam se musel vyzbrojit k zápasu s přírodními živly, které vládnou smrtí a zkázou nad obrovskou zemí.

Těsně vedle těchto rozlehlých pouští tvoří nevyčerpatelná příroda nejnádhernější rostlinné a zvířecí zjevy, nejhezčí na celé zeměkouli. Zatím co žár slunce spaluje v palčivém písku pouště kořínek nejútlejší travičky, plují opodál spousty bludné „fauny“ po vodách obrovských jezer, nesčetná stáda volného zvířectva pobíhají po stepích. Husté talebové lesy vztyčují své palmovité koruny k obloze a mohutný baobab rozestírá na svém zdánlivě věčném kmeni obrovské haluze a větve doširoka, chráně své okolí proti plamenným paprskům tropického slunce.

Nelze ani věřit y přítomnost nejnižšího hmyzu nebo červa v mrtvé rozsáhlé stepi, a tam – hned na pomezí pustiny se rozléhá dunivý řev lva. Žirafy se pasou na vrcholcích stromů a keřů, opodál se chvěje půda pod mocnými kroky slona a nosorožce a v hlubokých bažinách stojatých vod se povaluje hroch.

Africká pevnina s chudě členitým pobřežím skýtá mořeplavcům málo pohostinných přístavů a lze ji tedy jen s velkou námahou civilizovat. Proto známe dnes Afriku méně než Ameriku a Austrálii, o jejichž existenci nebylo ani potuchy, když již dávno a dávno bylo jižní pobřeží Středozemního moře ve službách vyspělé, bohužel zase zaniklé lidské kultury.

Zatím co se v mořích mírného pásma dávno třepotaly a větrem vzdouvaly nesčetné plachty, patřící jen pobřežním plavidlům, odpočíval třetí díl Starého světa jako zasmušilý obr z pohádek mezi Atlantickým a Indickým oceánem a jen zřídka kdy se roznesla zpráva o smělém plavci, jenž podniká odvážnou plavbu podél jeho pobřeží.

Že již ve starověku byl jižní mys Afriky znám historickým národům a že byl také obeplut, je zčásti pouhou domněnkou, zčásti pověstí. Tak se například domníval Kant, že podle I. knihy královské (kap. 22) možno mít za to, že v době judského krále Josafata, námořní plavby z arabského zálivu podle jižního mysu až do Španěl byly praobyčejnou věcí. Herodot vypravuje, že Kartagiňané byli vysláni egyptským králem Nechem asi r. 610 před Kristem, aby vykonali tutéž plavbu.

Tehdy ostatně bylo pokládáno za dokonalé obeplutí černého světadílu i to, když loď pronikla jen k západním břehům Afriky, jako například plavba Kartagiňana Hannona, jehož loďstvo se dostalo jen k pobřeží guinejskému. A je naprosto vybásněné, že později kyzický Eudoxos podnikl plavbu z Gabesu kolem jižního mysu do arabského zálivu.

Spíše se zdá být jisté, že až do sklonku 15. století ze severu nikdo neobeplul tento mys. Teprve portugalský král Jan vypravil malé loďstvo pod velením Bartoloměje Diaze, které obeplulo r. 1487 jižní mys. Dále však Diaz nemohl proniknout pro vzpouru mužstva.

Protože musel na nehostinném předhoří přestát strašné bouře, nazval je Diaz cabo tormentoso, „mys bouřlivý“, avšak král Jan změnil tento název v „mys dobré naděje“, neboť měl pevně za to, že zde byla nalezena cesta do divotvorné země Indie po moři.

Jeho nástupce, král Emanuel, vypravil loďstvo o čtyřech lodích pod velením Vasco de Gamy, aby v nalezené cestě pokračoval. Slavný muž dostál svému úkolu skvěle. Portugalcům šlo však jen a jen o cestu do Indie, a proto si jižního cípu Afriky již nevšímali.

Teprve Nizozemci obsadili tuto zemi. Roku 1600, tam vyslali kapitána van Kisboeka, aby ji kolonizoval. Nizozemští přistěhovalci, kteří si sami dali název boerů (čti búrů), tj. sedláků, dorazili Hotentoty, znenáhla pronikli až ke Kafrům a rvali i těm kus země po kusu.

Osadnictví v jižní Africe vzrůstalo a vzbudilo závist Angličanů, kteří všemi možnými a nemožnými pomůckami usilovali o vytlačení Nizozemců a neustali dříve, dokud jim pařížským mírem r. 1714 nebyla jižní Afrika přiřknuta.

Tímto mírem se začala násilná anglická kolonizace, která nizozemské boery v každém směru omezovala. V důsledku toho vzplanulo nové nepřátelství, v němž podstatnou úlohu hrálo také původní, černé obyvatelstvo.

Kapští domorodci byli dosud Evropany pokládáni za nezřízenou a práce neschopnou čeládku, avšak boj mezi Angličany a Kafry dokázal, že se černý národ nesmí podceňovat.

I když máme za to, že černoši budou také jednou vydáni v záhubu jako američtí Indiáni, že zmizí týmž nelidským zákonem, podle něhož kavkazskému plemeni je uloženo, aby vykopával hroby pro své barevné bratry, pak přece nutno říci, že se obyvatelstvo Kalahari nebrání „evropské civilizaci“ bez důvodu, v němž je táž houževnatost, s níž se americký rudoch bránil až na nůž proti svému mocnějšímu evropskému „příteli“.


Stáhnout kompletní knihu v PDF, ePub a MOBI

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist