Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Báchorka dramatická

historicky ohraničený žánr s o pohádkovými motivy. V b.d. je zpravidla konfrontován dvojí svět svět lidí a svět pohádkových, nadpřirozených bytostí. Těžištěm tématu je zpravidla realistický obraz z života, postihující pravdivě tehdejší sociální rozvrstvení společnosti. Jde v podstatě o spojení romantického pojetí lásky s realistickými záběry životní skutečnosti ve formě přístupné širokým lidovým vrstvám obecenstva.

Báchorka

Viz Báchorka dramatická

Báje

vymyšlené symbolické vypravování, kterým si kdysi lidé vysvětlovali některé přírodní jevy jako působení nadpřirozených bytostí a bohů a často mají více možných interpretací. Nejedná se o běžnou beletrii, která má svůj děj více nebo méně závislý na fantazii tvůrce. Každé symbolické vyprávění také sděluje obsah, který není tak snadné nebo není vůbec možné sdělit přímo. Pro interpretaci bájí (mýtů) je nutná znalost symbolů, které jsou použity. Naštěstí se nám od starověku zachovala nejenom tato vyprávění, ale i některé klíče, kterými je možné jejich obsah interpretovat.

Bajka

původně jeden z hlavních žánrů lit. didaktické, krátké veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého jinotajného příběhu, mířící k nějakému obecně platnému poučení mravnímu nebo praktickému, jež může být přímo vysloveno v závěru nebo na začátku, popř. může též z příběhu samo vyplývat. Většinou v něm vystupují personifikovaná zvířata, která jednají jako lidé.

Bakchej

stopa U _ _.

Balada francouzská

lyrická forma složená ze tří strof o sedmi až 12 verších a závěrečného poslání v rozsahu poloviny předešlé strofy (4–6 veršů). Poslání je uzavřeno veršem, který se refrénovitě opakuje na konci každé strofy. Efektnost a obtížnost formy spočívá ve využívání 2–3 rýmů. Též zvaná balada villonská.

Balada villonská

Balada francouzská

Balada

lyricko-epická báseň s ponurým a spádným dějem, soustředěným k tragickému střetnutí postavy s démonickou silou (b. fantastická) nebo silou společensko mravní (b. sociální) a obsahující zpravidla proměnu, díky níž trvá a stále se obnovuje život.

B. bývá také výstižně charakterizována jako „tragédie vypravovaná ve formě písně“, spojující všecky tři druhy básnické epiku, lyriku i drama v jediné formě.

Balata

italská balada milostná, forma středověkých italských lyriků. 14 veršů rozdělených do dvou strof čtyřveršové a desetiveršové rýmované obvykle obkročně, shoda rýmů prvního a posledního.

Barbarismy

cizí slova, dramatické obraty, popř. frazeologismy v jazyce. Slouží jako výrazný prostředek individualizace v charakteristice postav či prostředí.

Báseň v próze

krátká próza lyrického obsahu, pomezní lyrický útvar v nevázané řeči užívající některých rytmických prostředků verše.

Báseň

lit. dílo ve verších, většinou krátkého rozsahu a lyrického ladění. Představuje celek esteticky svébytné výpovědi o světě, sjednocené postoje autora ke skutečnosti a zacílené k společenskému působení.

Básnická povídka

veršovný lyricko-epický útvar, vyznačuje se zvláštním charakterem vyprávění, v němž lyrické prvky převažují nad epickými a vtiskují mu vyhraněně subjektivní ráz.

Básnický přívlastek

Viz epiteton

Básník

 1. autor veršovaného lit. díla

 2. autor lit. díla s výraznou uměleckou hodnotou tedy i významný prozaik nebo dramatik,

 3. obecný teoretický pojem původce jazykového projevu s převažujícím zřetelem estetickým, tedy každý autor lit. díla

Beletrie

označení pro oblast umělecké prózy.

Bestiář

středověká alegoricko didaktická skladba, podávající soupis zvířat s alegorickým výkladem jejich vlastností.

Bezrozměrný verš

asi již v praslovanské slovesnosti známý verš, rozvíjen ve folklóru i v písemnictví řady slovanských národů; obvykle v opozici k verši sylabickému, na jehož pozadí je jako bezrozměrný pociťován.

Biblické drama

Náměty St.Zák. pouze tematicky (není součást bohoslužeb), pozdní středověk

Bibliografie

 1. soupis tištěných literárních pramenů doplněný bibliografickými údaji, zejména jménem autora, titulem práce, pořadovým číslem vydání knihy, názvem nakladatelství, místem vydání, datací, případně jméno nakladatele, redaktora, ilustrátora, překladatele, autora předmluvy nebo doslovu a dalšími fakty nutnými k rychlému vyhledání práce.

 2. nauka zabývající se metodikou, technikou a pravidly sestavování a poskytování prací. Cílem b. je podat snadnou a rychlou orientaci v knižní, časopisecké aj. produkci určitého oboru, ušetřit čas. V tomto smyslu je b. pomocnou vědeckou disciplínou příslušné vědy.

Biografická metoda

metoda lit. vědy zakládající se na přesvědčení, že hlavním a rozhodujícím momentem tvorby i lit. díla je osobnost a život autorův.

Biografický (životopisný) román

specifický románový žánr, určený tematicky jako líčení životních osudů určité významné historické osobnosti, získaného materiálu využívá jen výběrově jako elementů syžetové výstavby.

Biografie

(z řeckého bios = život a grafein = psát) umělecký žánr založený na popisu života nějaké většinou známé osobnosti (umělec, politik, sportovec apod.) někým jiným (pokud je autorem biografie sám autor, jedná se o autobiografii). Rekonstrukce života dané osobnosti vzniká na základě materiálů archívních, memoárů, deníků, osobních znalostí nebo ústních pramenů, vzpomínek aj. Spojuje zachycení vnějšího životního průběhu a vnitřního vývoje osobnosti s pojednáním o jejích činech, úspěších a díle. Správná biografie by měla komplexně a nezaujatě (neutrálně) popisovat život dané osoby v souvislostech. Je to tedy více než jen seznam dat a skutků dané osoby.

Blankvers

nerýmovaný desetislabičný verš jambického spádu s ženskou jedenáctislabičnou variantou.

Bohemikum

 1. české slovo v jinojazyčném textu

 2. dílo napsané česky nebo českým autorem

 3. dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce)

 4. dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné)

 5. kulturní předmět českého původu

Brachylogie

úsečné vyjádření, stručný, pádný, zkratkovitý styl.

Brak literární

zpravidla prozaické dílo, jehož účelem je poskytovat vzrušení širokým čtenářským vrstvám a které nedbá na uměleckou a ideovou hodnotu.

Breviář

 1. původně výtah z většího díla, souhrn všeho, co by měl člověk znát.

 2. souhrn předepsaných modliteb, výňatků z liturgických textů, hymen a antifon ve čtyřech knihách (žaltář, lekcionář, hymnář a antifonář).

Brevíř

Viz Breviář

Bulvární literatura

literatura rozšiřovaná lacino a ve velkých nákladech, podbízející se zpravidla nekultivovanému vkusu širokých vrstev, označována za produkt tzv. pokleslého umění.

Burleska

latinsky burla = tretka, italsky burlesca = fraška, žert.

Typ humorné, často výpravné poezie, také žánrový typ komedie, frašky. Většinou je v nich vážná tématika, která je záměrně posunuta; využívá prostředků parodie, satirické nadsázky, ironie, travesrtie, obhroublé komiky nebo zlehčování a zesměšňování. Již v antice.

Bylina

ruská lidová epická píseň, odrážející v heroizované a hyperbolizované formě historické události na Staré Rusi 10. 16.st.; zpravidla vypráví o hrdinských činech bohatýrů

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist