Knihy ke čtení online i stažení v PDF a ePub
NEJVĚTŠÍ ON-LINE KNIHOVNA V ČR

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

Slovník literárních a jazykových pojmů


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Hagiografie

(z řeckého hagios = svatý a graphein = psát).

Literární žánr, který se zabývá životopisy světců a mučedníků. Tvořil těžiště středověké umělecké tvorby a ve své době plnil účely liturgické i literární. Základní osou je vyprávění o narození, životě (vita), smrti (passio), přenesení ostatků (translatio) a zázracích (miracula) osoby, o které se soudilo, že se za své skutky dostala jistě do nebe. To zda ona osoba byla prohlášena za svatou či blahoslavena však nebylo rozhodující. Účelem legend tedy bylo oslavit památku příkladných křesťanů.

Paralelně se používá pojem legendistika.

Haiku

klasická japonská sedmnáctislabičná báseň členěná na tři zvukomalebné verše o 5,7,5 slabikách. Je vázaná na roční období. Jde o nejznámější formu japonské poezie. Obroda haiku proběhla v 17.st.

Hard science fiction

podžánr science fiction charakteristický svým zaměřením na vědeckou správnost a přesnost. Klasická díla hard SF se opírají o poznatky tzv. tvrdých (hard) věd (fyzika, astrofyzika, astronomie apod.). Později se definice rozšířila na sci-fi postavené na jakékoliv přírodní vědě (např. z biologie apod.).

Autoři hard science fiction se soustřeďují na popis nových technologií, fyzikálních a astronomických jevů a jejich případných dopadů na okolní svět. Snaží o konzistentnost svého díla se soudobými vědeckými poznatky.

Určitým protikladem je tzv. soft science fiction

Heroické dvojverší

viz hrdinské dvojverší

Hexametr

časoměrný šestistopý verš

Hodnoty literárního díla

  1. Vývojová interpretace autorská, vlastní historická rekonstruujeme na základě zjišťování v jakém vztahu bylo k dobové normě; jaký význam mělo, když bylo napsáno.

  2. Aktuální historická idealizující ve chvíli našeho čtení.

  3. Nadčasová adaptační na základě studia ohlasů děl sledujeme celé spektrum konkretizací, které dílo nabývalo v rozličných kontextech. Měl by být i aspekt otevřenosti (určitá schopnost předvídat možné interpretace lit. díla).

Hovorový styl

jeden z funkčních jazykových stylů (funkční stylistika); zahrnuje projevy běžného dorozumívacího styku, které plní funkci prostě sdělnou, komunikativní. Realizuje se obecnou češtinou nebo hovorovou formou spisovného jazyka. Rysy:

  1. volnost ve výběru a uspořádání jazykových prostředků,

  2. situační charakter tendence ke stručnosti, přibližnosti až eliptičnosti prostředků,

  3. užívání expresívních prostředků,

  4. gesta a mimika.

Hrdinská píseň

bohatýrský zpěv, epická báseň o hrdinských činech bájných bohatýrů. Důležité při formování feudálních států. Historické jádro bývá v různém stupni zahaleno mytologicko fantastickým obsahem. Podobné slohově eposu.

Hrdinská píseň

(také heroické dvojverší, někdy i hrdinský kuplet) tradiční forma a strofa anglické poezie, většinou užívaná v epice. Obvykle je složeno ze dvou sdruženě rýmovaných veršů psaných v jambickém pentametru (pět jambických stop). Rým je většinou mužský (tj. končí na přízvučnou slabiku).

Humoreska

krátká povídka nebo novela líčící humorně nějaký příběh. Vyznačuje se úsměvným až rozmarným tónem.

Hymnus

(řec. hymnos), sólová nebo sborová píseň k oslavě boha, doprovázená hudbou, většinou úzce spojená s kultem. Začínávala oslovením boha s uvedením jeho epitet a zmínkou o jeho původu, líčila jeho moc, činy a dosavadní zásluhy a končívala prosbou. Hymny na některé bohy měly zvláštní označení, např. hymnus na Apollóna se nazýval paján, hymnus na Dionýsa dithyrambos apod. Několik takových hymnů se zachovalo na nápisech z kultovních center, např. z Epidauru, z Delf (odtud pocházejí dva hymny na Apollóna zachované i s notami pro zpěv). Vedle hymnů skutečně v kultu zpívaných, jež byly skládány v lyrických metrech, vznikla velmi záhy hymnická literatura v hexametrech. Nejstarší zachovanou památkou tohoto druhu jsou homérské hymny, v nichž je výpravná část silně rozvinuta; na ně navázal např. Kallimachos. Řadu hymnů vytvořili lyričtí básníci. Z 1.pol. 2.stol. n.l. máme zachovány hymny Mesomédovy, z nichž u tří jsou zaznamenány noty, snad z konce 2.stol. n.l. (možná však z doby i značně pozdější) sbírku tzv. hymnů orfických, které s oblibou hromadí epiteta bohů, z 5.stol. n.l. sbírku hymnů novoplatónika Prokla.

U Římanů byly hymny skládány zpravidla jako útvar čistě literární, zhudebňovány byly některé až dodatečně. Psali je např. Catullus a Horatius (Carmen saeculare). Velmi oblíbené byly hymny u křesťanů; skvělou formou vynikají zvl. latinsky psané hymny Prudentiovy ze 4.stol. n.l.

Hyperbola

nadsázka, výrazový prostředek založený na zveličování, přehánění

Hyperlink

viz hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz

(hyperlink) text nebo obrázek, který po interakci uživatele (čtenáře) otevírá jiný text (případně celou internetovou stránku nebo soubor, specifikovaný v hyperlinku pomocí URL) nebo skočí na jiné místo aktuálního textu

Hypotéza

domněnka, předpoklad

úvod ~ novinky ~ autoři ~ díla ~ galerie ~ historie ~ perličky ~ slovník ~ odkazy ~ fórum

mapa webuediční plánkniha návštěve-mail

 

Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další)

 

© 1999-2024 Johanesville

TOPlist