<<< Zpět na Literární doupě - přehled všech autorů a knih

Josef Kajetán Tyl

KUSY MÉHO SRDCE
ukázky
(pro čtenářský deník nebo referát)

 

 

Nové Literární doupě!

Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.

Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF  a MOBI.

 Přejít na nový web Literární doupě

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti
    1   >

 

Praha

 

Panorama

Jesti to velkolepé, vznešené podívání! - Stojím u vchodu v starobylé sídlo českých panovníků - na temeně příkré hory, nejvýše na Zámeckých schodech - a oči bloudějí po strakaté směsici červeně krytých stavení, nebetyčných věží, lesknavých bání a hrdě se pnoucích paláců - ježto mi se od nohou níže a níže kloní až k loži Vltavinu, na druhém břehu pak opět se hromadíce, od výšin vyšehradských až k patě pověstného Žižkova se rozprostírají.

K nebes jasnému klenutí bych se povznesl, a ramenem větrným objal i k ňádrům přivinul tu tisíciletou, jenž jako pečlivá nevěsta den po dni se přiozdobujíc na ženicha čeká. Drahou páskou ovinuty jsou boky její - stříbrotokou Vltavou, a drahou přezkou ozdobena jest páska její - zhoubě vzdorujícím mostem Karlovým.

Co do pravidelné výstavnosti a vyměřené pohodlnosti postoupí Praha mnohému i snad menšímu městu evropskému přednost; cokoli však do rozkošné polohy a půvabné malebnosti může o závod jíti s městy největšími i nejslavnějšími a sotvaže nad ni které vynikne.

Ani oko domácích nemůže se nabažiti krásy, probíhá-li Prahu vůkol s některé výšiny; ale jako by se zrakům žasnoucím báječné světy otvíraly, stojí a plesá cizinec, přišlý i z vyhlášených, krasotami proslavených měst, bloudí-li po starověkých anebo napořád nově se tvářících ulicech pražských, anebo zabere-li se do roztáhlého pod šírým nebem podívání na veškeré město. I plesá opět, a žasne a nemůže pochopiti, odkud asi lidská sídla tak nevýslovných půvabností uprostřed národu nabyla, o němžto se až dosavad mnoho pěkného smejšleti nebyl naučil.

Jakýsi pevný, jediný, skoro ve všech dílech tu samu tvářnost nesoucí obraz poskytuje Praha veškerá; při obhlédání jejích jednotlivých částek padá však do očí nemalá rozdílnost, pocházející z položení týchže částek a náhodně v nich ubytovaného veřejného i společenského života.

Dva živlové, od početí sobě nerovní jak oheň a voda, oživují tyto rozdílné částky, a jako mocí čarovnou - mocí pečlivé vlády a délkou všezkrocujícího času - tekou pokojně vedle sebe i jedním řečištěm, jenže si jeden - host a příchozí - domova pohodlnějšího vybral, druhý pak - domácí a tuzemec - pod střechu nuznější ustoupil.

Paměti hodno jest pohlednutí na běh a na počínání dvou duchů jinonárodních, jenž od mnoha století po městách pražských, v srdci království Českého, jako v jednom loži se zahřívají a těsně na sebe doléhají. - Přeběhneme-li dějiny naše od časů tří synů Boleslavových až k Otakarovi, Janovi a Václavu Čtvrtému, prohlédneme-li doby střídavého na trůn český dosedání po zhynutí domu Lucemburského[5] až k bělohorské bitvě, a přečteme-li pak tu dlouhou elegii sedmnáctého a osmnáctého století, zdá se, jako by osudné štěstí bylo nejednou chtělo kmenu cizímu prvního místa v Čechách popřáti; s druhé pak strany vidí se opět, jako by nevyzpytatelná vůle boží národ český ustavičným ohněm jen ode všech trusek očišťovala a po dlouhém zkoušení vždy zas k nové slávě přiváděla: jinak by nebyl musil Karel k učení se jazyku českému veřejně nabádati,[6] Hus ve spor s universitou se dostati,[7] Veleslavín stýskati - a jinak by nebylo muselo devatenácté století novou pochodeň mezi nás vrhnouti.

V jednotlivé částky Libušina sídla vtiskly se z věčných bojů těchto patrné a přerozdílné známky; jinak se utvořily Hradčany a Malá Strana, jinak Staré a jinak opět Nové Město; ale na všech zjevuje se ještě, navzdor všemu upírání odpůrců, město české, a byť i jazyk národní z veřejných vyjednávání byl musil ustoupiti: potichu přec ještě ve všech částích města vladaří, jakož vesměs národu českého ráz tiché večerní písni se podobá.

V Praze střídají se napořád zvuky české s německými; jenže se ony z ust poctivého, váženého měšťana, nižších ouřadníků, řemeslníka, po denním výdělku se shánějícího dělníka, sprosté chudiny a velikého dílu povolání své, cenu svou i potřebu národní úplně poznávající nadějné mládeže vinou: tyto pak ze rtů panských - z ust vyššího ouřadnictva, hojných, z veškeré končiny zde usedlých průmyslníků a jejich o vlasti nebo povinnosti vlastenské ani slova nevědoucích rodin padají ...

[1] Jde o tyto osobnosti českých dějin: sv.Václav (zavražděn 929), kníže český; čeští králové Přemysl Otakar II. (panoval 1253-1278), Jan Lucemburský (1310-46), Karel IV. (1346-78); Jan Hus a jeho stoupenec mistr Jeronym Pražský (upálen 1416); Jan Žižka z Trocnova (zemřel 1424); Jiří z Poděbrad (panoval 1458-71), český král; Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (zemřel 1510), český humanista; Jan Amos Komenský (1592-1670); Albrecht z Valdštejna (1583-1634), císařský velitel vojsk v třicetileté válce.

[2] Sekvany - Seiny (řeka v severní v Francii, protékající Paříží)

[3] Tuilerie - pařížský palác, do konce 18.stol. rezidence francouzských králů

[4] Narážky na boje prvních Přemyslovců s Germány, na výpravu Přemysla Otakara II. do Prus, na dobu Karla IV. (Zlatá bulla vydána 1356), na revoluční hnutí husitské.

 Tato kniha na Novém Literárním doupěti

 

    1   >

 

 

 

[Listovat]

[Obsah]


© Literární doupě
on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu;
knihy zdarma (free e-books) v epub a pdf, recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle a další čtečky

TOPlist